dimarts, de maig 21, 2013

Ple de pressupostos 2013


Avui dimarts 21 de maig ha tingut lloc la celebració del ple ordinari del mes de maig, entre els divuit punts que integraven l’ordre del dia, destacar l’aprovació inicial del pressupost del 2013. No obstant, abans d’abordar detingudament aquesta matèria no voldria menystenir altres punts com l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat aprovat únicament amb els vots favorables del govern ja que l’oposició hi ha votat en contra al·legant tota una sèrie de qüestions que poc es trobaven relacionades amb el punt de l’ordre del dia com per exemple els  aiguats que van afectar profundament al nostre municipi 2000.
Després s’ha procedit a l’aprovació de diversos plans específics per finalitzar amb la tramitació que es va iniciar amb l’aprovació per junta de govern, acte seguit exposició al públic sense que s’hi presentés cap al·legació, després assumits per la Comissió de Protecció Civil i després de l’aprovació realitzada avui s’elevaran a la plataforma Hermes .
El ple d’avui ha desestimat les al·legacions que l’empresa Ceser Informática y Organización SL ha realitzat davant la resolució del contracte instada per l’Ajuntament del Vendrell davant del incompliment contractual on s’ incauta la garantia i es sol·licita una indemnització d’1,6 milions d’euros per declaració de culpabilitat.
Per unanimitat s’ha aprovat la desafectació d’un 14,28% d’un bé demanial del “Castell del Montmell” i cessió gratuïta del mateix als ajuntaments de Masllorenç i Bonastre, així com també autoritzar al senyor Jesús Trayner per col·locar una placa a la façana commemorativa de la concessió de la medalla d’or de la Vila al Sr. Manuel Trayner Buxons i en darrer lloc la rectificació de l’inventari del 2012.
Entrant a fons en matèria pressupostaria, posar de relleu els trets característics més importants del pressupost del 2013 segueix les línies mestres del pacte subscrit l’any 2011 que es fonamenta sobre les bases de donar continuïtat del procés d’ajust, racionalització de les despeses fent una atenció especial a les despeses de cohesió social. Sense cap mena de dubtes, és un pressupost realista que segueix amb el marc plurianual del pla d’ajust vigent fins l’any 2022.
 El pressupost consolidat, és a dir, la suma del pressupost de l’Ajuntament del Vendrell més els dels patronats municipals i les societats majoritàriament municipal, ascendeix a 49.409.743€ i el pressupost de l’Ajuntament del Vendrell és de 45.051.208€. En relació al pressupost del 2011 hi ha una reducció del 10% en despesa no financera, en aquest mateix període de temps s’ha quadruplicat l’estalvi que es dedica a dur a terme amortitzacions financeres,  reduir el deute i a finançar inversions.
En relació a les despeses corrents, el capítol 1 que és el dedicat a personal experimenta una reducció de 200.000€ originat pel fet de no cobrir baixes, vacants ni tampoc jubilacions amb noves contractacions de personal. El capítol 2 de bens i serveis corrents  experimenta una gran contenció excepte serveis socials que té un increment de 50.000€. El capítol d’inversions, capítol 6, suposa pràcticament 2,5 milions d’euros, dels quals 1,6 milions seran finançats a través de l’estalvi i la resta a través d’aportacions d’altres administracions.  Inversions que es materialitzaran a la Casa Museu Àngel Guimerà o bé a l’execució d’un projecte de millora als  Massos II, entre d’altres.
Desitjaria destacar una xifra que posa de relleu la gestió en matèria econòmica i pressupostaria   que l’actual equip de govern està duent a terme ja que l’any 2010, les despeses no financeres eren de 53 milions d’euros i l’any 2013 són 40 milions d’euros, una reducció de 13 milions d’euros dedicats a pagar amortitzacions, interessos i compensar subvencions que es rebien i ara no es perceben.
Per acabar, destacar la meva estupefacció en alguns precs i preguntes formulades per Plataforma per Catalunya, la primera preguntant sobre l’estat d’un immoble que té la teulada enfonsada demanant que l’Ajuntament procedeixi a l’enderroc. La meva resposta ha estat clara i concisa, ja que l’Ajuntament no té cap potestat per procedir  a dur a terme actuacions en el sí d’una propietat privada quan els propietaris han actuat amb responsabilitat demanant una llicència d’obres per arranjar la situació. Una altra prec curiós és el formulat pel Sr Carrasco preguntant si existeix alguna persecució vers  membres de PxC amb multes continuades perquè reprodueixo literalment “una regidora aparca cinc minuts malament per pujar la compra a casa seva”. Em sembla inversemblant que aquestes qüestions es plantegin en el si d’un ple municipal, si una persona comet una infracció se l’ha de sancionar però resulta que en comptes d'apreciar objectivament els fets, PxC automàticament camufla la realitat exposant l'existència d'una persecusió. I per finalitzar, la pregunta dirigida directament al Martí Carnicer sobre l'adhesió del PSC del Vendrell a la manifestació contra el racisme i la xenofobia del proper 29 de juny al Vendrell que ha estat contestada posant de manifest que el PSC sempre estarà al costat de les causes justes.

1 Comments:

At 9:00 a. m., Anonymous jaume said...

Algú em pot passar la recepta de la sopa de farigola. Em sembla que amb aquesta colla d'inútils al govern em queden molts anys de passar gana, ens hem de preparar, perquè de neteja de vividors/es polítics res de res. A passar gana

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Home